ALGEMENE VOORWAARDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEAUTY & TRENDY.
(inschrijving KvK nr.: 52278638)

1 Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Trendy en een cliënt waarop Beauty & Trendy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen Beauty & Trendy.
Beauty & Trendy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Beauty & Trendy zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Trendy melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty & Trendy het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty & Trendy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Beauty & Trendy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4 Betaling.
Beauty & Trendy vermeldt de tarieven van behandelingen en de prijzen van de producten zichtbaar in de salon. De gemelde tarieven en prijzen zijn inclusief BTW.
Beauty & Trendy behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk kenbaar gemaakt in de salon.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. Als na een herinnering de betaling nog niet tijdig wordt voldaan is de cliënt aan Beauty & Trendy, over het dan totaal openstaande saldo, de op dat moment gehanteerde wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen, is Beauty & Trendy gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

5 Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Beauty & Trendy vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty & Trendy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Beauty & Trendy neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty & Trendy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Beauty & Trendy zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Beauty & Trendy zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen salon. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Beauty & Trendy behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist, indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten alle tijden in te zien door de cliënt.

6 Geheimhouding.
Beauty & Trendy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty & Trendy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid.
Beauty & Trendy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty & Trendy is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty & Trendy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8 Garantie.
Beauty & Trendy geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en/of de aangekochte producten.
Deze garantie vervalt indien:
-       De cliënt de behandeling heeft laten onderhouden/laten uitvoeren bij een andere salon/praktijk.
-      De cliënt andere producten dan door Beauty & Trendy geadviseerd heeft gebruikt.
-      De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
-     De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
-     De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9 Beschadiging & diefstal.
Beauty & Trendy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty & Trendy meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beauty & Trendy. Beauty & Trendy moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Trendy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorging www.degeschillencommissie.nl.

11 Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Trendy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12 Recht.
Op elke overeenkomst tussen Beauty & Trendy en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty & Trendy, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en op aanvraag beschikbaar in de salon.
Beauty & Trendy behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde/gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bij het maken van een afspraak of gebruik te maken van de diensten van Beauty & Trendy gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Versie  januari 2021


E-mailen
Bellen
Instagram