PRIVACY POLICY.

PRIVACY POLICY BEAUTY & TRENDY.

Beauty & Trendy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil Beauty & Trendy heldere en transparante informatie geven over hoe Beauty & Trendy omgaat met persoonsgegevens.

Beauty & Trendy doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beauty & Trendy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Beauty & Trendy in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Beauty & Trendy deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert.

Als Beauty & Trendy ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten/cliënten/patiënten of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten/cliënten/patiënten of leveranciers worden door Beauty & Trendy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;

-       Communicatie over de opdracht, dienstverlening, bestelling, aankoop en/of uitnodigingen;

-       Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

-       Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar;

-       Het afhandelen van de betaling;

-       Verzenden nieuwsbrief;

-       Om goederen en/of diensten af te leveren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauty & Trendy o.a. de volgende (bijzondere) persoons- gegevens van u vragen:

-       Voornaam, tussenvoegsel en achternaam (evt. meisjesnaam);

-       Adres, postcode en woonplaats;

-       Telefoonnummer(s) vast en/of mobiel;

-       E-mailadres;

-       Geslacht;

-       Gegevens huisarts of behandelend arts;

-       Beroep;

-       Gewicht;

-       Geboortedatum;

-       Zorgverzekeringsgegevens;

-       BSN-nummer;

-       Bankrekeningnummer;

-       Gezondheidsgegevens.

In bepaalde situaties en soms bij eerste bezoek zullen er foto’s worden gemaakt van problemen/afwijkingen van uw huid, nagels, e.d.. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Beauty & Trendy. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van bepaalde aandoeningen, afwijkingen, problemen e.d. beter worden beoordeelt. Het auteursrecht van de foto’s ligt bij Beauty & Trendy.

Uw persoonsgegevens worden door Beauty & Trendy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

-       Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden klant-/cliënt-/patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Beauty & Trendy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, zoals o.a. veranderingen, nieuwtjes, aanbiedingen, tips e.d.;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Het inschrijving formulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauty & Trendy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Beauty & Trendy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men aangemeld is. (Afmelden voor de nieuwsbrief is ten alle tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Beauty & Trendy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauty & Trendy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Beauty & Trendy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan Beauty & Trendy geeft kan Beauty & Trendy aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Beauty & Trendy gebruik van een derde partij voor:

-       Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-       Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Beauty & Trendy geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Beauty & Trendy geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Beauty & Trendy hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoons- gegevens te waarborgen. Verder zal Beauty & Trendy de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Beauty & Trendy opvraagt. In een dergelijk geval dient Beauty & Trendy medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Beauty & Trendy persoonsgegevens delen met derden indien u Beauty & Trendy hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies.

Beauty & Trendy maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server van Beauty & Trendy teruggestuurd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Foto’s website / social media.

Indien er foto’s worden gebruikt op de website, social media, promotiemateriaal e.d. van Beauty & Trendy waarbij iemand herkenbaar is, dan heeft de betrokkene daar schriftelijk toestemming voor gegeven. Het auteursrecht van de foto’s ligt bij Beauty & Trendy.

Deelnemen aan een actie o.i.d..

Soms heeft Beauty & Trendy een actie o.i.d.. Het is dan van belang om te weten wie er aan deelnemen. Zo kan Beauty & Trendy bijv. contact opnemen met diegene die heeft gewonnen.

Social Media buttons.

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als o.a. Facebook, Instagram, e.d.. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook e.d. zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Beauty & Trendy heeft daar geen invloed op. Leest u de privacy- verklaring van Facebook e.d. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook e.d. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook e.d. stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Binnen de EU.

Beauty & Trendy verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Beauty & Trendy verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Beauty & Trendy kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Beauty & Trendy raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Beauty & Trendy zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@beautyandtrendy.nl, dan verwijdert Beauty & Trendy deze informatie.

Bewaartermijn.

Beauty & Trendy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Beauty & Trendy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-       Alle personen die namens Beauty & Trendy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       Beauty & Trendy hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;

-       Beauty & Trendy pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-       Beauty & Trendy maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-       Beauty & Trendy test en evalueert regelmatig haar maatregelen.

-       Beauty & Trendy meldt eventuele datalekken zo spoedig mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig bij de betrokken personen.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Beauty & Trendy van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Beauty & Trendy of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Beauty & Trendy te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt uw verzoek sturen naar: info@beautyandtrendy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht Beauty & Trendy uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Beauty & Trendy u hierover direct contact met haar op te nemen. Komt Beauty & Trendy er samen met u niet uit dan vind Beauty & Trendy dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Als u naar aanleiding van dit Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Beauty & Trendy op!

Contactgegevens.

Beauty & Trendy

Klaproosstraat 4

4711 HZ Sint Willebrord

Tel.: 06 – 48218321 (Bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
info@beautyandtrendy.nl

 

Als u gebruik maakt van de diensten van Beauty & Trendy gaat u akkoord met bovenstaande Privacy Policy.

Dit Privacy Policy kan worden gewijzigd. Daarom is het van belang om regelmatig dit Privacy Policy op de website te bekijken, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Privacy Policy Beauty & Trendy - Versie december 2019 

E-mailen
Bellen
Instagram